طراحی سایت

قالب وبلاگ

طراحی سایت


امام عصر
اللهم عجل لولیک الفرج
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 6 مهر 1390 توسط حسین بیات
برای مشاهده ی کامل متن، به ادامه مطلب در سمت پایین،چپ بروید.

دستور نماز احتیاط

1224 - كـسـى كه نماز احتیاط بر او واجب است , بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط كند و تكبیر بگوید و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نماید , پس اگر یك ركعت نماز احتیاط بر او واجب است , بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو ركعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده , یك ركعت دیگر مثل ركعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.
1225 - نـماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید بنابر احتیاط لازم آن را آهسته بخوانند و نیت آن را به زبان نیاورند و احتیاط مستحب آن است كه بسم اللّه آن را هم آهسته بگویند.
1226 - اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد , نمازى كه خوانده درست بوده , لازم نیست نماز احتیاط را بخواند و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد , لازم نیست آن را تمام نماید.
1227 - اگـر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد كه ركعتهاى نمازش كم بوده , چنانچه كارى كه نماز را بـاطـل مـى كـنـد انجام نداده , باید آنچه را از نماز نخوانده بخواند و براى سلام بیجا بنابر احتیاط لازم دو سجده سهو بنماید.
و اگر كارى كه نماز را باطل مى كند , انجام داده , مثلا پشت به قبله كرده , باید نماز را دوباره بجا آورد.
1228 - اگـر بعد از نماز احتیاط بفهمد كسرى نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده , مثلا در شك بین سه و چهار یك ركعت نماز احتیاط بخواند , بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده , نمازش صحیح است .
1229 - اگـر بـعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد كسرى نماز كمتر از نماز احتیاط بوده , مثلا در شك بین دو و چهار , دو ركعت نماز احتیاط بخواند , بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده , باید نماز را دوباره بخواند.
1230 - اگـر بـعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد كسرى نمازش بیشتر از نماز احتیاط بوده , مثلا در شك بـیـن سه و چهار یك ركعت نماز احتیاط بخواند , بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده , چنانچه بعد از نماز احتیاط كارى كه نماز را باطل مى كند انجام داده , مثلا پشت به قبله كرده باید نماز را دوباره بخواند و اگر كـارى كـه نماز را باطل مى كند انجام نداده , احتیاط لازم آن است كه در این صورت نیز نمازش را دوباره بخواند و اكتفا به ضمیمه كردن ركعت باقیمانده نكند.
1231 - اگر بین دو و سه و چهار شك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتیاط ایستاده , یادش بیاید كه نماز را دو ركعت خوانده , لازم نیست دو ركعت نماز احتیاط نشسته را بخواند.
1232 - اگر بین سه و چهار شك كند و موقعى كه یك ركعت نماز احتیاط ایستاده را مى خواند یادش بیاید كـه نـماز را سه ركعت خوانده , باید نماز احتیاط را رها كند , و چنانچه پیش از داخل شدن در ركوع یادش آمـده باشد یك ركعت به طور متصل بخواند و نمازش صحیح است , و براى سلام زیادى بنابر احتیاط لازم دو سجده سهو بنماید و اگر پس از داخل شدن در ركوع یادش آمده باشد باید نماز را دوباره بخواند و بنابر احتیاط نمى تواند اكتفا به ضمیمه كردن ركعت باقیمانده نماید.
1233 - اگـر بین دو و سه و چهار شك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتیاط ایستاده را مى خواند یادش بیاید كه نماز را سه ركعت خوانده , نظیر آنچه در مساله گذشته گفته شد در اینجا جارى است .
1234 - اگر در بین نماز احتیاط بفهمد كسرى نمازش بیشتر یا كمتر از نماز احتیاط بوده , نظیر آنچه در مساله ( 1232 ) گفته شد در اینجا مى آید.
1235 - اگر شك كند نماز احتیاطى را كه بر او واجب بوده , بجا آورده یا نه , چنانچه وقت نماز گذشته به شـك خود اعتنا نكند و اگر وقت دارد , در صورتى كه بین شك و نماز زیاد طول نكشیده و كارى هم مثل رو گرداندن از قبله كه نماز را باطل مى كند انجام نداده , باید نماز احتیاط را بخواند.
و اگـر كـارى كه نماز را باطل مى كند بجا آورده یا بین نماز و شك او زیاد طول كشیده بنابر احتیاط لازم باید نماز را دوباره بخواند.
1236 - اگر در نماز احتیاط , بجاى یك ركعت دو ركعت بخواند , نماز احتیاط باطل مى شود و باید دوباره اصل نماز را بخواند و همچنین است - بنابر احتیاط لازم - اگر در نماز احتیاط ركنى را اضافه كند.
1237 - مـوقـعـى كـه مـشـغول نماز احتیاط است اگر در یكى از كارهاى آن شك كند , چنانچه محل آن نـگذشته , باید بجا آورد و اگر محلش گذشته , باید به شك خود اعتنا نكند , مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده یا نه چنانچه به ركوع نرفته باید بخواند و اگر به ركوع رفته باید به شك خود اعتنا نكند.
1238 - اگـر در شماره ركعتهاى نماز احتیاط شك كند , چنانچه طرف بیشتر شك نماز را باطل مى كند , بـاید بنا را بر كمتر بگذارد و اگر طرف بیشتر شك نماز را باطل نمى كند , باید بنا را بر بیشتر بگذارد , مثلا موقعى كه مشغول خواندن دو ركعت نماز احتیاط است , اگر شك كند كه دو ركعت خوانده یا سه ركعت , چـون طرف بیشتر شك نماز را باطل مى كند , باید بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده و اگر شك كند كه یك ركـعـت خـوانده یا دو ركعت , چون طرف بیشتر شك نماز را باطل نمى كند , باید بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است .
1239 - اگر در نماز احتیاط چیزى كه ركن نیست سهوا كم یا زیاد شود , سجده سهو ندارد.
1240 - اگر بعد از سلام نماز احتیاط شك كند كه یكى از اجزاء یا شرایط آن را بجا آورده یا نه , به شك خود اعتنا نكند.
1241 - اگـر در نـماز احتیاط , تشهد یا یك سجده را فراموش كند و در جاى خود تداركش ممكن نباشد , احتیاط واجب آن است كه بعد از سلام نماز سجده را قضا نماید.
1242 - اگـر نـماز احتیاط و قضاى یك سجده یا دو سجده سهو بر او واجب شود , باید اول نماز احتیاط را بجا آورد.
1243 - حكم گمان در نماز نسبت به ركعات مثل حكم یقین است , مثلا اگر نداند كه یك ركعت خوانده یـا دو ركـعـت و گـمان داشته باشد كه دو ركعت خوانده بنا مى گذارد كه دو ركعت است و اگر در نماز چـهـار ركعتى گمان دارد كه چهار ركعت خوانده , نباید نماز احتیاط بخواند و اما نسبت به افعال گمان حكم شك را دارد , پس اگر گمان دارد ركوع كرده در صورتى كه داخل سجده نشده است , باید آن را بجا آورد و اگـر گـمـان دارد حـمـد را نـخوانده , چنانچه در سوره داخل شده باشد اعتنا به گمان ننماید و نمازش صحیح است .
1244 - حـكـم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب یومیه و نمازهاى واجب دیگر فرق ندارد , مثلا اگر در نـمـاز آیات شك كند كه یك ركعت خوانده یا دو ركعت , چون شك او در نماز دو ركعتى است , نمازش بـاطل مى شود و اگر گمان داشته باشد كه دو ركعت یا یك ركعت است بر طبق گمان خود نماز را تمام مى نماید.

سجده سهو

1245 - بـراى پنج چیز بعد از سلام نماز , انسان باید دو سجده سهو به دستورى كه بعدا گفته مى شود بجا آورد : اول آنكه در بین نماز , سهوا حرف بزند.
دوم جایى كه نباید سلام نماز را بدهد , مثلا در ركعت اول سهوا سلام بدهد.
سوم آنكه تشهد را فراموش كند.
چهارم آنكه در نماز چهار ركعتى بعد از داخل شدن در سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده یا پنج ركـعـت یـا شـك كـند كه چهار ركعت خوانده یا شش ركعت همچنانكه در مورد چهارم از شكهاى صحیح گذشت .
پنجم آنكه پس از نماز اجمالا بداند كه در نماز چیزى را اشتباها كم یا زیاد كرده و نماز هم محكوم به صحت بـاشـد , در این پنج مورد باید - بنابر احتیاط در مورد اول و دوم و پنجم و بنابر اقوى در سوم و چهارم - دو سـجده سهو بجا آورد , و احتیاط مستحب آن است كه اگر یك سجده را فراموش كند یا اینكه در جایى كه بـایـد بایستد مثلا موقع خواندن حمد و سوره اشتباها بنشیند و در موقعى كه باید بنشیند مثلا موقع تشهد اشتباها بایستد , دو سجده سهو بجا آورد.
بلكه براى هر چیزى كه در نماز اشتباها كم یا زیاد كند دو سجده سهو بنماید.
و احكام این چند صورت در مسائل آینده گفته مى شود.
1246 - اگر انسان اشتباها یا به خیال اینكه نمازش تمام شده حرف بزند , باید بنابر احتیاط دو سجده سهو بجا آورد.
1247 - براى صدایى كه از سرفه كردن پیدا مى شود سجده سهو واجب نیست .
ولى اگر سهوا ناله بكند یا آه بكشد یا آه بگوید , باید بنابر احتیاط سجده سهو نماید.
1248 - اگر چیزى را كه سهوا غلط خوانده دوباره به طور صحیح بخواند , براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نیست .
1249 - اگـر در نماز سهوا مدتى حرف بزند و تمام آنها عرفا یك مرتبه حساب شود , دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافى است .
1250 - اگـر سـهـوا تسبیحات اربعه را نگوید , احتیاط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.
1251 - اگر در جایى كه نباید سلام نماز را بگوید سهوا بگوید السلام علینا وعلى عباد اللّه الصالحین یا بگوید : الـسـلام عـلیكم اگر چه ورحمة اللّه وبركاته را نگفته باشد باید بنابر احتیاط لازم دو سجده سهو بنماید , ولـى اگـر اشـتـبـاها بگوید : السلام علیك ایها النبی ورحمة اللّه وبركاته , احتیاط مستحب آن است كه دو سجده سهو بجا آورد.
1252 - اگر در جایى كه نباید سلام دهد اشتباها هر سه سلام را بگوید , دو سجده سهو كافى است .
1253 - اگر یك سجده یا تشهد را فراموش كند و پیش از ركوع ركعت بعد یادش بیاید , باید برگردد و بجا آورد و بعد از نماز بنابر احتیاط مستحب براى ایستادن بیجا دو سجده سهو بنماید.
1254 - اگـر در ركوع یا بعد از آن یادش بیاید كه یك سجده یا تشهد را از ركعت پیش فراموش كرده , باید بعد از سلام نماز سجده را قضا نماید و براى تشهد دو سجده سهو بجا آورد.
1255 - اگـر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نیاورد , معصیت كرده و بنابر احتیاط واجب باید هر چه زودتر آن را انجام دهد , و چنانچه سهوا بجا نیاورد , هر وقت یادش آمد باید فورا انجام دهد و لازم نیست نماز را دوباره بخواند.
1256 - اگر شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده یا نه , لازم نیست بجا آورد.
1257 - كـسـى كـه شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار تا , اگر دو سجده بنماید كافى است .
1258 - اگر بداند یكى از دو سجده سهو را بجا نیاورده و تدارك ممكن نباشد باید دو سجده سهو بجا آورد و اگر بداند سهوا سه سجده كرده , احتیاط واجب آن است كه دوباره دو سجده سهو بنماید.

 

 

دستور سجده سهو

1259 - دسـتـور سـجـده سـهـو این است كه بعد از سلام نماز فورا نیت سجده سهو كند و پیشانى را بنابر احتیاط لازم بر چیزى كه سجده بر آن صحیح است بگذارد و احتیاط مستحب آن است كه در آن ذكر بگوید بهتر آن است كه بگوید : بسم اللّه و باللّه السلام علیك ایها النبی ورحمة اللّه وبركاته بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و ذكرى را كه گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از تشهد بگوید : السلام علیكم و اولى این است و رحمة اللّه وبركاته را اضافه كند.

قضاى سجده و تشهد فراموش شده

1260 - سـجـده و تـشـهـدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز , قضاى آن را بجا مى آورد , باید تمام شرایط نماز مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى دیگر را داشته باشد.
1261 - اگـر سـجـده را چند دفعه فراموش كند , مثلا یك سجده از ركعت اول و یك سجده از ركعت دوم فراموش نماید , باید بعد از نماز قضاى هر دو را بجا آورد و بهتر آن است احتیاطا براى فراموشى هر كدام دو سجده سهو بجا آورد.
1262 - اگر یك سجده و تشهد را فراموش كند , احتیاطا براى فراموشى هر كدام دو سجده سهو بجا آورد.
1263 - اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نماید لازم نیست هنگام قضا مراعات ترتیب نماید.
1264 - اگر بین سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه اگر عمدا یا سهوا در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل مى شود , مثلا پشت به قبله نماید , احتیاط مستحب آن است كه بعد از قضاى سجده دوباره نماز را بخواند.
1265 - اگـر بـعـد از سـلام نـمـاز یادش بیاید كه یك سجده یا تشهد را از ركعت آخر فراموش كرده , باید برگشته و نماز را تمام نموده و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو براى سلام بیجا بجا آورد.
1266 - اگـر بـین سلام نماز و قضاى سجده كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مى شود , مثل آنكه سهوا حرف بزند , بنابر احتیاط واجب باید اول سجده را قضا كند و بعد دو سجده سهو بنماید.
1267 - اگـر نداند كه در نماز سجده را فراموش كرده یا تشهد را باید سجده را قضا نماید و دو سجده سهو بجا آورد , و احتیاط مستحب آن است كه تشهد را نیز قضا نماید.
1268 - اگر شك دارد كه سجده یا تشهد را فراموش كرده یا نه واجب نیست قضا یا سجده سهو نماید.
1269 - اگر بداند سجده را فراموش كرده و شك كند كه پیش از ركوع ركعت بعد یادش آمده و بجا آورده یا نه , احتیاط مستحب آن است كه آن را قضا نماید.
1270 - كـسى كه باید سجده را قضا نماید , اگر براى كارى سجده سهو بر او واجب شود , باید بنابر احتیاط بعد از نماز اول سجده را قضا نماید , بعد سجده سهو را بجا آورد.
1271 - اگـر شـك دارد كـه بـعد از نماز قضاى سجده فراموش شده را بجا آورده یا نه , چنانچه وقت نماز نـگذشته , باید سجده را قضا نماید بلكه اگر وقت نماز هم گذشته باشد بنابر احتیاط واجب باید آن را قضا كند.

 

 

اذکار سجده ی سهو و جلوس بین آنها

الحمدلله،

سجده ی سهو بمانند سجده ی نماز صورت می گیرد و هیچ تفاوتی با هم ندارند و لذا بایستی بر هفت عضو بدن تکیه داده شود.

دلیل آن حدیث ابن عباس رضی الله عنهما است که گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «أمرت أن أسجد علی سبعةأعظم : علی الجبهة و أشار بیده علی أنفه، و الیدین، والرکبتین و أطراف القدمین» بخاری ، مسلم

یعنی:«به من امر شده است تا بر هفت عضو سجده برم، بر پیشانی و با دستش به بینی‌اش اشاره کرد، دو دست، دو زانو و سرپنجه‌های پاها».

و نیز از ابن عباس روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «لاصلاة لمن لایصیب أنفه من الأرض ما یصیب جبینه»البانی در «صفة الصلاة ص آورده است.

یعنی: «کسی که بینی‌اش همراه با پیشانیش بر زمین قرار ندهد نمازش صحیح نیست».

و اذکار سجده نیز بمانند ذکر سجده در نماز است، یعنی ذکر (سبحان ربی الأعلى) و در بین دو سجده (رب اغفر لی رب اغفر لی)، بنابراین همانطور که اهل علم گفته اند ذکر خاصی برای سجده ی سهو در سنت نبوی وارد نشده است
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
بک لینک فا

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات